Skip to content

Licensavtal

1                INLEDNING

 1. Detta licensavtal (”Avtalet”) gäller mellan dig (”Användaren” eller ”du”) och OutVentures AB, 559241-7819, Reimersholmsgatan 75, 117 40 Stockholm (”BookSpot”, ”vi”).
 2. Genom att använda alla eller delar av de tjänster som beskrivs i detta avtal och/eller genom att skapa ett konto med BookSpot godkänner du att följa samtliga villkor i detta avtal, inklusive alla dokument och kompletterande villkor som refereras till inom det. Om du ingår detta avtal på uppdrag av ett företag eller annan juridisk enhet, godkänner du att du har befogenhet att binda enheten till avtalets villkor. Tillsammans kommer BookSpot och Användaren att hänvisas till ”Parterna”, och var för sig som ”Part”.
 3. Såvida inte sammanhanget eller omständigheterna uppenbarligen föranleder annat ska följande ord och begrepp ha den innebörd som anges nedan:

  ”Avtalet” avser detta dokument.”Avtalstiden” avser Avtalets löptid ifrån ikraftträdandet tills det löper ut eller upphör att gälla.

  ”Bokningssystemet” avser den mjukvara som omfattas av licensgivningen under detta Avtal och vars huvudsakliga funktion är att utgöra bokningssystem för aktiviteter, guidade turer, uthyrning av utrustning, föremål, och lokaler m.m.

  ”Provperioden” avser den tid, från Avtalets ikraftträdande och som mest 7 dagar framåt, under vilken tillgång till Bokningssystemet erbjuds gratis. BookSpot förbehåller sig rätten att begränsa Bokningssystemets funktionalitet under denna period.

  ”Konfidentiell Information” avser all information om detta avtal, liksom all information som Part genom detta samarbete erhåller om den andra Parten och den andra Partens verksamhet, oavsett om informationen lämnats skriftligen, muntligen eller på annat sätt.

  ”OTAs” avser Online Travel Agencies.

  ”Verksamheten” avser den verksamhet som görs bokningsbar genom Bokningssystemet.

  ”Licensavgiften” avser den ersättning som Användaren ska betala till BookSpot för användandet av Bokningssystemet, och regleras av Licensavgiftsavtalet.

  ”Gällande Regler för Dataskydd” avser EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

 4. BookSpot upplåter härmed, under Avtalstiden till Användaren, en icke-exklusiv, icke-överlåtelsebar licens att använda Bokningssystemet i och för Verksamheten. Licensen är begränsad i tiden och gäller endast så länge den avtalade Licensavgiften betalas.
 5. BookSpot ska möjliggöra för Användaren att implementera Bokningssystemet på Användarens hemsida. Ansvaret för implementering bär Användaren. Vid implementering av Bokningssystemet ska Användaren iaktta Gällande Regler För Dataskydd och vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa säkerhetsnivån i förhållande till riskerna.
 6. BookSpot ska erbjuda support för Bokningssystemet i mån av tillgänglighet och kostnad. BookSpot har rätt att ensamt göra bedömningen enligt första meningen.
 7. För det fall Användaren vill upprätta koppling av Bokningssystemet till OTAs ansvarar Användaren för att upprätta eventuella konton på de OTAs där detta krävs, samt betala den avgift som respektive OTA kräver.
 8. Användaren ska upprätta följande text på valfri plats på sin webbplats ”Vår bokningstjänst kommer från BookSpot.” där ordet ”BookSpot” är en länk till https://bookspot.io/

 

2                RÄTTIGHETER

 1. Licensen omfattar rätten att med BookSpots medgivande, vilket inte oskäligen ska vägras eller försenas, upplåta rätt för tredje man med vilken Användaren träffat avtal om outsourcing eller annat avtal om drifttjänster som berör Bokningssystemet, att använda Bokningssystemet i och för Verksamheten, på, i tillämpliga delar, samma villkor som anges i detta Avtal.
 2. Användaren har inte rätt att självt, eller med hjälp av tredje man, undersöka, dekompilera och ändra i Bokningssystemet i större utsträckning än som följer av tvingande svensk rätt.
 3. Alla ägande- och immaterialrätter avseende Bokningssystemet tillkommer BookSpot. BookSpot förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen upplåtits till Användaren enligt detta Avtal.
 4. Avtalet ska inte medföra någon rätt för Användaren att erhålla källkod till Bokningssystemet och inte heller skyldighet för BookSpot att lämna ut källkod.
 5. Användaren får inte avlägsna eller maskera märkning på och i Bokningssystemet såsom logotyp, varumärke, eller upphovsrättsinformation.
 6. BookSpot har rätt att när som helst utföra service på och uppdatering av Bokningssystemet, även om detta innebär att Bokningssystemet under en period inte kan nyttjas av Användaren. Detta gäller oavsett hur lång perioden är samt även om det ändrar funktionaliteten hos Bokningssystemet. För det fall BookSpot ska utföra service enligt första stycket som kommer innebära att Bokningssystemet inte kan nyttjas under en period om en timme eller mer ska BookSpot informera Användaren om detta senast ett dygn innan det sker.

3                ERSÄTTNING

 1. Licensavgiften för de rättigheter som Användaren erhåller enligt Avtalet regleras i Licensavgiftsavtalet som ska upprättas innan Provperioden är slut.
 2. Under Provperioden behöver Användaren inte betala någon avgift för att använda Bokningssystemet. Ersättning för användning av systemet kommer endast att krävas efter att Provperioden har löpt ut, enligt de villkor som anges i Licensavgiftsavtalet.

4                LEVERANS OCH UTBILDNING

 1. Bokningssystemet ska levereras elektroniskt.
 2. Leverans anses ha ägt rum när Bokningssystemet implementerats på Användarens hemsida eller motsvarande.
 3. BookSpot ska vid minst ett tillfälle för Användaren anordna en utbildning som rör Bokningssystemet. Detta utbildningstillfälle ska ske på mellan parterna överenskommen tidpunkt, och kan ske både digitalt och fysiskt.

5                ANSVAR

 1. BookSpot ansvarar inte för någon skada som uppkommit till följd av användandet av Bokningssystemet. BookSpot ansvarar heller inte för någon skada som uppkommit som följd av fel i Bokningssystemet. Detta gäller såväl skador för Användaren som skador för tredje man.
 2. Utöver vad som uttryckligen angivits i detta Avtal om avhjälpande av fel lämnar BookSpot inga som helst garantier eller utfästelser, vare sig uttryckliga eller underförstådda, enligt lag eller eljest, med avseende på Bokningssystemet, inklusive kvalitet, felfrihet, prestanda, användbarhet eller lämplighet för visst ändamål.

6                SEKRETESS

 1. Parterna förbinder sig härmed att iaktta sekretess och därmed inte för tredje man avslöja Konfidentiell Information, vilken part erhåller från den andra parten med anledning av Avtalet.
 2. Det åligger Part att tillse att anställda och anlitade konsulter som kan antas komma i kontakt med Konfidentiell Information är bundna att hemlighålla denna information i samma utsträckning som part enligt detta Avtal.

7                LÖPTID OCH UPPSÄGNING

 1. Avtalet träder i kraft den dag då Användaren skapar sitt Användarkonto hos BookSpot och löper därefter tillsvidare. Avtalet kan när som helst och utan angivande av skäl sägas upp av endera Part med tre månader ömsesidig uppsägningstid. Uppsägning ska ske skriftligen för att äga giltighet.
 2. Avtalet kan sägas upp till omedelbart upphörande av endera Part genom meddelande till andra Parten:
  1. om Användaren befinner sig inom Provperioden
  2. om den andra Parten gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott; eller
 3. om den andra Parten bryter mot sina åtaganden enligt Avtalet och inte vidtar rättelse inom 30 dagar från det att Parten skriftligen har uppmanats att vidta sådan rättelse; eller
  1. om den andra Parten inställt sina betalningar eller annars skäligen kan antas vara på obestånd; eller
  2. Part annars har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan i enlighet med vad som i övrigt följer av Avtalet.
 4. Utöver punkterna som anges ovan kan BookSpot säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om
  1. Kontrollen, ägarförhållandena, ledningen direkt eller indirekt, förändras hos Användaren, på ett sätt som, enligt BookSpots bedömning, avsevärt försvårar Parternas samarbete under Avtalet; eller
  2. Bokningssystemet skulle utgöra eller påstås utgöra intrång i tredje parts immateriella rättigheter.
 5. Uppsägning, alternativt uppmaning att vidta rättelse avseende någon av punkterna ovan, ska ske skriftligen för att vara giltig. Detta ska göras utan oskäligt dröjsmål från att omständigheten som åberopas har blivit känd för den uppsägande Parten. Om den andra Parten uppmanats att vidta rättelse, men inte gjort detta inom föreskriven tid, ska uppsägning göras skriftligen utan oskäligt uppehåll efter det att den föreskrivna tiden löpt ut.

8                AVSLUTANDE BESTÄMMELSER

 1. Part får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal utan den andra partens skriftliga godkännande.
 2. Ändringar av och tillägg till detta avtal kan godkännas digitalt via Bokningssystemet.
 3. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ersätts av innehållet i detta avtal.
 4. Skulle någon bestämmelse i avtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet, skälig jämkning i avtalet ske.
 5. Skulle någon bestämmelse i avtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt, för såvitt inte parts åtaganden utan den ogiltiga delen av avtalet framstår som oskäligt betungande.